Při zpracování osobních údajů, které mi poskytli návštěvníci mých webových stránek janamilitka.cz a moji klienti, postupuji podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?

Jana Militká, Vojkovská 17/12, 25101 Říčany-Strašín (dále jen „Správce“)
kontaktní e-mail: jana@janamilitka.cz
webové stránky: https://janamilitka.cz

Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám údaje, které mi sami poskytnete zejména

  • vyplněním některého z formulářů na webových stránkách,
  • poskytnutím údajů při objednávce služeb,
  • přihlášením se k odběru novinkových e-mailů,
  • poskytnutím údajů při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger).

Zpracovávám také údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů pro vystavení faktur).

Když musím mít pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám pouze s vaším souhlasem.

Údaje mi vždy poskytujete dobrovolně.
V některých případech vám ale bez poskytnutí údajů nemohu poskytnout objednanou službu (např. pro objednání vaší účasti na zážitkové hře nebo pro domluvu o poskytnutí korektury potřebuji vaši e-mailovou adresu atp.).

Povinně mi osobní údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Nezpracovávám žádné zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje).

Jak dlouho a k jakým účelům údaje zpracovávám a co mě k tomu opravňuje?

Zpracování osobních údajů pro uzavření smlouvy a její plnění

Abych s vámi mohla uzavřít smlouvu a poskytnout vám vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracovávám tyto osobní údaje, které spadají do kategorie „běžných osobních údajů“: jméno, příjmení, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných službách a informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být poskytnutí objednaných služeb. Přitom nemusí nutně jít o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může se jednat např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky. K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje: jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, e-mail, informace o objednaných službách, informace o tom jaké služby jsem vám poskytla. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena příslušnými právními předpisy, které mi povinnost jejich zpracování ukládají.

Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.

Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje svých klientů: jméno, e-mailová adresa. Zasílání obchodních sdělení na váš mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz uvedený v mailu nebo zasláním zprávy se žádostí na e-mail info@janamilitka.cz.

Za účelem měření návštěvností mých webových stránek a přizpůsobení zobrazení webových stránek při procházení mých webových stránek zaznamenávají mnou používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z  protokolu, IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které mě navštívíte, webové stránky, které u mě navštívíte a také datum a délku návštěvy. Tyto informace mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics).

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud mi udělíte svůj souhlas, budu zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky mých služeb. Váš souhlas budu k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste mým klientem. Před tím, než mi svůj souhlas udělíte, budu vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas týkat a jak dlouho budu tyto údaje zpracovávat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod písmeny A až C výše), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

Ukládání a zpracování tzv. cookies

Údaje o vašem chování se mohou ukládat jako tzv. cookies, což jsou malé soboury, které se ukládají ve vašem zařízení. Slouží k snadnější navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky, mohou se využít také ke zjištění, zda jste už ze svého zařízení navštívili mé stránky. Do souborů cookies se neukládají žádné osobní údaje. Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči, případně můžete uložené soubory cookies kdykoli sami ve svém zařízení smazat.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů najdete zde.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Informace o vašich dalších právech v oblasti ochrany osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování – potom nebudu nadále údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Další informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete na stránkách úřadu www.uoou.cz

Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy související s tím, jak zpracovávám vaše osobní údaje, můžete mě kontaktovat na e-mailu info[@]janamilitka.cz. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na moji adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píši výše. Pro účely ověření toho, že požadavek uplatňujete přímo vy, vás můžu poté ještě kontaktovat a totožnost i požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránce https://janamilitka.cz/osobni-udaje.

Toto znění je účinné od 18. 8. 2023

Jana Militká
janamilitka.cz